08 December 2023
Insikt

Det franska EU-ordförandeskapets program: viktiga punkter avseende arbetsmarknad, digitalisering och livslångt lärande

 • Ordförandeskapet kommer att prioritera stora ekonomiska övergångar för att stödja sysselsättningen i samband med den europeiska återhämtningen. Man kommer att arbeta för att rådet ska anta rekommendationer om individuella lärandekonton och om klimatomställningens sociala inverkan och effekter på arbetsmarknaden.
 • Man kommer därför att ägna särskild uppmärksamhet åt frågorna om livslång utbildning, sysselsättningsövergångar och social dialog, särskilt vid det Sociala trepartstoppmötet, för att ge stöd under de förändringar som de digitala och klimatmässiga omställningarna medför.
 • Man kommer att sträva efter att främja ett kunskapsbaserat och industriellt Europa som är mer suveränt, mer innovativt och som gör framsteg i den digitala och gröna omställningen.
 • Ordförandeskapet kommer att prioritera reformen av den digitala världen. När det gäller reglering av innehåll kommer man att gå så långt som möjligt med samtal med Europaparlamentet om Lagen om digitala tjänster (Digital Services Act – DSA), vilken innebär ett tydligt, effektivt och proportionerligt rättsligt ramverk. När det gäller den ekonomiska regleringen av stora digitala plattformar kommer det franska ordförandeskapet att fortsätta förhandlingarna om Rättsakten om digitala marknader (Digital Markets Act – DMA).
 • Man kommer att prioritera ett antal strategiska områden för europeisk digital suveränitet kopplade till dataskydd, utveckling av artificiell intelligens, säkerhet och förstärkning av nätverk och infrastruktur för större motståndskraft.
 • Man kommer att fortsätta arbetet med e-integritetsförordningen angående individens privatliv och skyddet av personuppgifter i elektronisk kommunikation, som förtydligar och kompletterar den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och samtidigt skyddar individers och juridiska organisationers rättigheter och friheter med avseende på tillhandahållande och användning av elektroniska kommunikationstjänster.
 • Datadelning och storskalig databehandling – som möjliggör tillväxt, innovation och konkurrenskraft för företag och forskningscenter – kan också vägleda den offentliga politiken för myndigheter.
 • Man kommer att påbörja arbetet med datalagen (Data Act), som tillsammans med den redan antagna datastyrningsförordningen (Data Governance Act) ska bidra till att skapa ett tillförlitligt rättsligt ramverk som möjliggör datautbyte samtidigt som den säkerställer att delningsmekanismerna är säkra.
 • För att skapa praktiska resultat för europeiska medborgare kommer ordförandeskapet att fortsätta arbetet med att skapa en europeisk digital identitet för att främja pålitliga digitala identiteter för alla européer.
 • Projektarbetet med nästa generations molninfrastruktur och molntjänster är av gemensamt europeiskt intresse, och kommer därför att vara ett led i att stödja utvecklingen av den europeiska molninfrastrukturen och de tjänster som behövs för den digitala omställningen.
 • Ordförandeskapet kommer att sträva efter att stärka det europeiska samarbetet genom det digitala politiska program som föreslås av kommissionen och en framtida interinstitutionell deklaration som fastställer unionens övergripande principer på det digitala området.

Hela programmet av det franska EU-ordförandeskapet (på engelska) hittar man via länken.