23 Mars 2023
Insikt

EU-ordförandeskapstrions program: viktiga punkter avseende arbetsmarknad, digitalisering och livslångt lärande

 • Trion har åtagit sig att säkerställa unionens digitala suveränitet på ett självständigt och öppet sätt och att stärka unionens resiliens och reaktionsförmåga på cyberområdet. Man kommer att stödja ett stabilt och innovativt digitalt ekosystem för företag, spetskompetens inom forskning om ny teknik, samt digitalisering av små och medelstora företag. Genom att stödja utvecklingen av teknik, inbegripet superdatorer och kvantdatorteknik, blockkedjor, artificiell intelligens och halvledarchip, bidrar man till detta mål.
 • Trion anser också att det är viktigt att stärka både unionens och dess medlemsstaters internationella utåtriktade insatser för att främja EU:s digitala standarder och utveckla globala digitala regler. Detta kräver ett nära samarbete med likasinnade partner, både bilateralt och genom relevanta forum och organisationer.
 • Trion kommer att ägna sig åt att hitta nya sätt att investera i förvärvande, bevarande och utveckling av färdigheter för att underlätta den gröna och digitala omställningen och föregripa de föränderliga behoven på arbetsmarknaden.
 • Trion kommer att följa upp EU-kommissionens förslag Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet och framför allt arbeta vidare med EU:s regelverk. Detta kommer att inbegripa förberedande arbete om digitala färdigheter och digital utbildning. Ett av huvudmålen är att förbättra tillgången till samt delningen, samkörningen och vidareutnyttjandet av data och samtidigt skapa lika villkor för att främja innovation, konkurrenskraft och kulturell mångfald.
  • I detta avseende kommer ordförandeskapstrion att slutföra översynen av regelverket för onlineplattformar för att skapa en säkrare digital miljö och intensifiera kampen mot olagligt innehåll online genom att stärka plattformarnas ansvar.
  • Man kommer också att fortsätta arbetet med kommissionens förslag om en europeisk elektronisk identitet, rättsakten om artificiell intelligens och den kommande datalagen.
  • cyberområdet kommer Trion att främja arbetet med säkerhet i nätverks- och informationssystem, kritiska enheters resiliens och verktygslådan för cyberdiplomati. Man kommer också att sträva efter att förbättra EU:s ram för hantering av cyberkriser och fastställa gemensamma cybersäkerhetsstandarder för produkter.
 • Trion har föresatt sig att förbättra arbetsvillkoren, bland annat inom den digitala ekonomin och för människor som arbetar via plattformar.
 • Trion kommer att sträva efter att förbättra utbildning, jobbskapande och övergång från ett arbete till ett annat, framför allt genom utnyttjande av möjligheterna med den gröna och den digitala omställningen och en korrekt användning av strukturfondsmedlen.
  • Med tanke på de befintliga utmaningarna på arbetsmarknaden kommer även ytterligare åtgärder att krävas för att utveckla arbetsmarknadspolitiken och en kultur av livslångt lärande (bland annat arbete för en individuell rätt till livslångt lärande) och för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, särskilt genom rörlighet för lärlingar.
  • Trion kommer också att främja digitala färdigheter och färdigheter inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik inom unionen och utveckling av landsbygdsområden och avlägsna områden.
 • Trion kommer att stödja EU:s strategiska förhållningssätt till konnektivitet globalt, på grundval av konnektivitetsstrategin Global Gateway.

Hela Rådets 18-månadersprogram hittar man via länken.