Hoppa till innehåll
27 Juni 2024

EU:s dataområden bygger en enhetlig marknad för data

Gemensamma europeiska dataområden banar vägen mot ett sömlöst Europa genom att skapa en enhetlig inre marknad för data. Arbetsförmedlingen, genom JobTech Development, följer noggrant utvecklingen inom datapolitik och lagstiftning som påverkar den svenska arbetsmarknaden. I en serie artiklar utforskar vi nuläget för de europeiska dataområdena. Denna artikel fokuserar på det regulatoriska ramverket och de möjligheter dessa dataområden erbjuder.

Data omformar vårt dagliga liv och driver innovation och effektivitet inom alla sektorer, särskilt genom AI-framsteg. Den europeiska datastrategin syftar till att skapa en säker, enhetlig marknad för data, som gynnar företag och medborgare samtidigt som integritet, säkerhet och etik säkerställs. Gemensamma europeiska dataområden är viktiga för teknologisk framgång. Att bygga interoperabla dataområden över EU-gränser stödjer den rörliga arbetsmarknaden. Till exempel kommer de gemensamma europeiska dataområdena för offentlig administration och för kompetenser att omforma arbetsmarknaden genom att skapa möjligheter att bygga sammanhängande digitala infrastrukturer som underlättar karriärbyten och kompetensutveckling.

Vad är dataområden?

Gemensamma europeiska dataområden kommer att transformera EU:s ekonomi och spela en stor roll i den gröna och digitala omställningen. Nyckelprioriteringar inkluderar sektorsövergripande datainteroperabilitet, rättvis och transparent åtkomst, samt tillförlitlig styrning som följer europeiska regler och värderingar, dataskydd, konsumentskydd och etiska standarder.

"De gemensamma europeiska dataområdena sammanför relevanta datainfrastrukturer och styrningsramar för att underlätta datapooling och delning."

Skillnaden mellan öppna dataportaler och dataområden: Picknickexemplet

Dataområden skiljer sig från traditionella öppna dataportaler. Den öppna data som genereras eller innehas av statliga organ berikas i europeiska dataområden genom förbättrad kvalitet, interoperabilitet och gränsöverskridande återanvändning, även om inte allt kan delas öppet. Därför tillhandahåller olika regleringar en bredare ram för åtkomst, återanvändning och distribution. För att förtydliga skillnaden mellan dataportaler och dataområden gjorde EU-kommissionen en analogi med att dela mat på en picknick. I öppna dataportaler sker utbyten enligt värdens regler, medan i dataområden följer utbyten gemensamma regler som deltagarna har kommit överens om. Detta möjliggör komplexa datatransaktioner, inklusive att specificera begränsningar för hur och för vilka ändamål skyddade data kan återanvändas. Öppna data kompletterar dataområden, främjar innovativ användning av öppna och icke-öppna data, och möjliggör skapandet av nya öppna data.

Arbetsdokument om dataområden: Lägesrapport

Det finns två Arbetsdokument om dataområden, publicerade av EU-kommissionen, som presenterar en överblick över läget för EU:s dataområden.

Det första dokumentet, publicerat den 23 februari 2022, beskriver nio gemensamma europeiska dataområden och viktiga egenskaper hos dessa, medan det andra dokumentet, publicerat i januari 2024, ger en översikt av statusen för de gemensamma europeiska dataområdena (redan nu 14 områden) med de senaste uppdateringarna av EU:s lagstiftningsram för dataområden, samt framstegen för varje sektors- eller domänspecifikt gemensamt europeiskt dataområde.

Sedan publiceringen av det andra Arbetsdokumentet några betydande milstolpar passerats:

 • Ikraftträdandet av Dataförvaltningsförordningen
 • Antagandet av Dataakten
 • Antagandet av Genomförandeakten om särskilda värdefulla dataset (direktivet om öppna data)
 • Ikraftträdandet av AI-förordningen

Dessutom presenterar dokumentet läget för dataområdesrelaterade stödinsatser, inklusive:

 • Sektors- och domänspecifika initiativ
 • Data Spaces Support Centre (DSSC)
 • Europeiskt konsortium för digital infrastruktur (EDIC) under programmet "Färdplan för det digitala decenniet”
 • Pågående arbete med smart öppen källkod-mellanprogramvara (Simpl)
 • Standarder och interoperabilitet

Finansiering kan tilldelas genom:

 • Digital Europe (kontaktpunkt i Sverige är Myndigheten för digital förvaltning, Digg)
 • Horizon Europe (kontaktpunkt är Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova)
 • EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF)

Betydande framsteg har gjorts inom sektors- och domänspecifika dataområden, men takten varierar. Starkt åtagande från alla intressenter är avgörande för att förverkliga visionen om en genuin enhetlig inre marknad för data.

Det regulatoriska ramverket

Den europeiska datastrategin är en av hörnstenarna i EU:s digitala strategi. Datastrategin ser starka synergier mellan datalagstiftning och implementeringsåtgärder och att de ömsesidigt ska förstärka varandra.

Det regulatoriska ramverket för den digitala ekonomin bygger på:

 • Datastrategin, särskilt Dataförvaltningsförordningen, Dataakten och Genomförandeakten om särskilda värdefulla dataset
 • Vad gäller personuppgifter, bygger denna möjliggörande lagstiftning för utveckling av gemensamma europeiska dataområden på en solid lagstiftningsram, särskilt GDPR och ePrivacy-direktivet.

Annan viktig utveckling, såsom Förordningen om digitala marknader och Förordningen om digitala tjänster, bidrar till att komplettera EU:s regulatoriska verktygslåda.

Regulatoriskt Ramverk av EU:s Data Ekonomin En karta över det regulatoriska ramverket av EU:s digitala ekonomin där dataområden har en avgörande roll.

Nästa steg

Med central lagstiftning nu godkänd och på väg att träda i kraft har fokus skiftat till implementering. I denna fas kommer standarder att vara avgörande för att säkerställa interoperabilitet och maximera potentialen för datadelning.

 • Implementering: EU-kommissionen kommer att fokusera på att implementera den möjliggörande lagstiftningen
 • Driftsättning: Intressenter i de gemensamma europeiska dataområdena kommer att fortsätta implementera sina nyckelåtgärder; en ny version av planen var sjätte månad
 • Fortsatt stöd: Genom sina finansieringsprogram kommer EU-kommissionen att fortsätta stödja utvecklingen och utbyggnaden av gemensamma europeiska dataområden under 2024 och 2025